MOBİLİZ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

Müşterimizin (Abonelerimizin) Çalışanı/Yetkilisi,

MOBİLİZ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat uyarınca, kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına özen göstermekteyiz.

 

a)         İşlenen Veri Kategorileri 

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Müşteri Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında gerçek kişi veya şahıs şirketi müşteri ile tüzel kişi müşterilerin çalışanları/yetkililerinin kimlik, iletişim, müşteri işlem, çağrı merkezide tutulan ses kayıtları, hukuki işlem bilgileri ve gerçek kişi ve/veya şahıs şirketi müşterinin finansal bilgileri işlenmektedir. 

b)         Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Kişisel verileriniz, 

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki işlerin ve taleplerin takibi,
 • İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Şirketimizden bilgi yahut ürün demosu talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması,
 • Ürün veya hizmet satın almanız halinde bu satış veya hizmet sözleşmesinin ifası,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi ve bu kapsamda ürün ve hizmetlere dair faturaların düzenlenmesi ile ücretlerin tahsilatı süreçlerinin yürütülmesi,
 • Tarafınızca yönlendirilecek taleplerin kaydı ve yerine getirilmesi,
 • Şirket faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Sözleşmenin ifası kapsamında SMS, e-posta ve telefon ile tarafınızla irtibata geçilmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.

İletişim bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz, dijital pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK madde 5 (1) uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.

c)         Toplama yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir: 

 • İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi/form doldurulması ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.
 • Fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları, eğitim ve etkinlik faaliyetlerinde iletişim ağı oluşturulması, çözüm veya iş ortağı kurum veya kuruluşlar aracılığıyla iletilmesi.
 • Sizin ve/veya bayi, yetkili servis temsilcilerimiz tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda iletilmesi.
 • Çağrı merkezi ile gerçekleştirilen telefon görüşmelerinin ses kayıtlarının alınması.
 • Araç içi kamera aracılığıyla görüntü kaydı alınması. (Mobil DVR/NVR kamera hizmeti alınması durumunda)
 • Dijital takograf cihazı ve sürücü kartından elde edilmesi. (Dijital takograf çözümü hizmeti alınması durumunda)
 • Akıllı saat üzerinden anlık konum verisi elde edilmesi. (Akıllı saat kişi takip hizmeti alınması durumunda)
 • Araç kullanım alışkanlıklarının analiz edilmesi (Araç kullanım alışkanlıklarının analizi hizmeti alınması durumunda)

 

Tahsilat işlemlerinde destek aldığımız kanunen yetkili aracı ödeme kuruluşları, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu, 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ve ikincil düzenlemelerinden oluşan ödeme mevzuatı doğrultusunda müşterilerimizin banka ve/veya kredi kartı bilgilerini toplar ve saklar. Bu süreçlerde ödeme kuruluşlarının ayrı birer veri sorumlusu olduklarını hatırlatırız.

d)         Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Kimlere Aktarılacağı 

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler;  takip ve tahsilat hizmetleri alanındaki çağrı merkezi, süreç destek ve ilgili operasyonel servislerde birlikte çalışılan firmaya aktarılabilecektir.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Sözleşmenin ifası kapsamında montaj ve demontaj taleplerinin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili servis ile paylaşılabilecektir.
 • Sözleşmenin ifası kapsamında talep ettiğiniz ek hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla ilgili çözüm ortağı ile paylaşılabilecektir.

e)         Yurt Dışına Aktarım 

İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında Microsoft Office365, Gmail vb. e-posta yazılımları ile Zoom, Microsoft Teams, Skype, Vedubox, Vimeo, Wetransfer, WhatsApp, Jira vb. çevrimiçi (online) toplantı, uzaktan bağlantı ve ofis yönetimleri alt yapısı yazılımları kullanılacaktır. Sunulan bu hizmetlerin alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır.

Kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla kullanılan Microsoft Office365, Gmail vb. e-posta yazılımları ile Zoom, Microsoft Teams, Skype, Vedubox, Vimeo, Wetransfer, Jira vb. çevrimiçi (online) toplantı, uzaktan bağlantı ve ofis yönetimleri alt yapısı ve veri tabanlarının yurt dışında bulunması nedeniyle “açık rızanız alınarak” yurt dışına aktarılacaktır. 

f)         KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, 

 • “Mustafa Kemal Mah. 2127.Sok. No:42/1-2 Çankaya Ankara” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk (at) mobiliz (nokta) com (nokta) tr adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

Şirket                                 : MOBİLİZ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Adres                                 : Mustafa Kemal Mah. 2127.Sok. No:42/1-2 Çankaya Ankara 

Elektronik posta adresi : info (at) mobiliz (nokta) com (nokta) tr

Mobiliz Test Logo

İletişim

TwitterFacebookInstagramYouTubeLinkedin

Mobiliz

HakkımızdaBlogİnsan KaynaklarıKVK ve Gizlilik