MOBİLİZ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

MOBİLİZ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) Şirketimizin gerçek kişi tedarikçisi ve/veya tüzel kişi tedarikçimizin temsilcisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

b) İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Tedarikçi Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında gerçek kişi tedarikçi ve/veya tüzel kişi tedarikçilerimizin çalışan ve/veya temsilcilerinin kimlik, iletişim, müşteri işlem, hukuki işlem ve finansal bilgileri işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, 

 • Teklif ve/veya hizmet alımının gerçekleştirilebilmesi için gerekli iletişim bilgilerinin elde edilmesi,
 • Ürün ve hizmet temini için sizinle iletişime geçilmesi,
 • Karşılıklı sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin takibi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi,
  amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle gerçek kişi tedarikçi veya tüzel kişi tedarikçilerin temsilcisi ve/veya çalışanları tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla elde edilmektedir.

e) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Kimlere Aktarılacağı

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

f) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • Mustafa Kemal Mah. 2127.Sok. No.42/1-2 Çankaya/ Ankara” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@mobiliz.com.tr adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.
Mobiliz Test Logo

İletişim

TwitterFacebookInstagramYouTubeLinkedin

Mobiliz

HakkımızdaBlogİnsan KaynaklarıKVK ve Gizlilik