MOBİLİZ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
ÇALIŞAN/STAJYER ADAYLARI
AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu 

MOBİLİZ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) Şirketimize iş başvurusunda bulunmanız ve özgeçmişinizi iletmeniz sonucunda elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

b) İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Çalışan/Stajyer Adayı Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında kimlik, iletişim, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, askerlik durum bilgisi, seyahat engeli bilgisi, hobi bilgileri ve özgeçmişinizde iletmeniz halinde özel nitelikli kişisel verileriniz (dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya bu konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler, sağlık durumunuzu ve/veya engellilik durumunuza dair bilgiler) işlenecektir.  Belirtilen kategoriler dışında, ilettiğiniz özgeçmişinizde yer alan kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi de kaydetmek suretiyle işlemekteyiz. Bu kapsamda, sistemimizde işlenmesini tercih etmediğiniz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri, özgeçmişinizde bulundurmamanızı rica ederiz. 

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, 

 • Çalışan/Stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi,
 • Çalışan/Stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • İş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası ile bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerimiz kapsamında tarafınıza uygulanabilecek kişilik testi sonuçlarının analiz edilmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.  Özgeçmişiniz içerisinde ilettiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz, bu maddede belirtilen amaçlarla KVKK’nın 6 (2) maddesinde belirtilen “özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.” hukuki sebebi dâhilinde işlenecektir. 

d) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesindeki hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir:

 • İnsan kaynakları süreçlerimiz kapsamında uygulanan kişilik testi ve bu testin sonuçları doğrultusunda bilgi edinilmesi.
 • İş başvuru formunun doldurulması yahut iş görüşmesi sırasında bilgi verilmesi.
 • Çalışan adayı tarafından özgeçmişin iletilmesi.
 • Referans gösterilen kişi tarafından bilgi iletilmesi.
 • e) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Kişisel verileriniz, mülakat ve benzeri işlemler için seyahat etmenizin gerekmesi ve seyahat organizasyonunun Şirketimiz tarafından yapılması halinde, seyahat ve konaklama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla KVKK’nın 8 (2) (a) maddesi uyarınca çalışan adayının açık rızası aranmaksızın anlaşmalı seyahat acentesi, konaklama ve seyahat firmaları ile paylaşılacaktır.

f) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, 

 • Mustafa Kemal Mah. 2127.Sok. No:42/1-2 Çankaya Ankara adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@mobiliz.com.tr adresine elektronik posta göndererek

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. 

g) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 

Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortadan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. 

h) Değişiklik ve Güncellemeler 

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.  Aydınlatma Metninin en güncel haline mobiliz.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Şirket : MOBİLİZ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Adres : Mustafa Kemal Mah. 2127.Sok. No:42/1-2 Çankaya Ankara
Elektronik posta adresi : kvkk@mobiliz.com.tr

Mobiliz Test Logo

İletişim

TwitterFacebookInstagramYouTubeLinkedin

Mobiliz

HakkımızdaBlogİnsan KaynaklarıKVK ve Gizlilik