MOBİLİZ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 

MOBİLİTE VE IoT HIZLANDIRMA PROGRAMI AYDINLATMA METNİ

1.     AMAÇ

2.     VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ

3.     KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI, TOPLAMA YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEPLER   

3.1  Başvuruların toplanması 

3.2  Ön eleme işlemleri, etkinlik, eğitim ve diğer duyuruların yapılması 

4.     KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AKTARIMI

5.     KİŞİSEL VERİLERİNİZ ÜZERİNDEKİ HAKLARINIZ

6.     DEĞİŞİKLİK

 

1.AMAÇ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kanun ‘un 10 ‘uncu maddesi ve ikincil düzenlemeleri ile uygulanabilir diğer ulusal ve uluslararası mevzuat gözetilerek MOBİLİZ Mobilite ve IoT Hızlandırma Program katılımcıları, Program süresince işlenen kişisel verileri hakkında aydınlatmak üzere hazırlanmıştır.

2. VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ

Mobiliz Bilgi ve İletişim Teknolojileri A.Ş.

Yazışma Adresi:
Mustafa Kemal Mah. 2127.Sok. No:42/1-2 Çankaya Ankara

E-posta: info@mobiliz.com.tr

3. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI, TOPLAMA YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEPLER

3.1 Başvuruların toplanması 

MOBİLİZ Mobilite ve IoT Hızlandırma Programı ‘na ilişkin detaylar https://mobiliz.com.tr/ web sitesinde ve kurumsal sosyal medya hesaplarında duyurulmuştur. Programa katılmak isteyen kişilerin başvuru formunda yer alan kişisel verileri toplanacaktır. Bu süreçte Kanun ‘un 5 ‘inci maddesinde yer alan “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanmaktayız. 

3.2 Ön eleme işlemleri, etkinlik, eğitim ve diğer duyuruların yapılması

Toplanan veriler katılımcılar için uygun eğitim ve etkinliklerin belirlenmesinde kullanılacaktır. Katılımcılar için uygun eğitim ve etkinliklerin belirlenmesinin ardından ilgili katılımcılara davetiye ve duyuru iletilecektir. Bu süreçte Kanun ‘un 5 ‘inci maddesinde yer alan “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanmaktayız. 

4. KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AKTARIMI

Kişisel verilerinizin üçüncü kişi ve kurumlara aktarılmaması önceliğimizdir. Tarafımıza gizlilik taahhüdü sunan hizmet sağlayıcılardan bilgi teknolojileri altyapı desteği alınması dışında kişisel verileriniz üçüncü kişi ve kurumlara aktarılmayacaktır.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZ ÜZERİNDEKİ HAKLARINIZ

Kişisel verileriniz üçüncü başlıkta sayılı amaçların gerektirdiği süreyle sınırlı olarak işlenecektir. Bununla birlikte istediğiniz an Program ‘dan ayrılabilir ve kişisel verilerinizin imhasını talep edebilirsiniz.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınız 6698 sayılı Kanun’un 11 ‘inci maddesinde sayılmıştır:

1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) … kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir”.

Yukarıda sayılan bu haklarınızı kullanmak üzere yukarıda belirtilen yazışma adresine 6698 sayılı Kanun 13 ‘üncü maddesine ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğine uygun olarak başvurunuzu iletebilirsiniz. 

6. DEĞİŞİKLİK

Bu Aydınlatma Metninin ilk sürümü 05.02.2024 tarihinde hazırlanarak yayına alınmıştır. Veri Sorumlusu, veri işleme faaliyetlerindeki olası değişiklikler doğrultusunda katılımcılara bilgi vermek koşuluyla Metni güncelleyebilir.

Mobiliz Test Logo

İletişim

TwitterFacebookInstagramYouTubeLinkedin

Mobiliz

HakkımızdaBlogİnsan KaynaklarıKVK ve Gizlilik